Deklaracja przystąpienia

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Biura BLGD osobiście lub pocztą na adres: ul. Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała Podlaska

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna jak też osoba prawna która:

osoba fizyczna:
  • jest obywatelem polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych,
  • złoży deklarację członkowską,
  • akceptuje cele i sposób działania Stowarzyszenie.
osoba prawna działająca przez swojego przedstawiciela:
  • złożyła deklarację członkowską,
  • akceptuje cele i sposób działania Stowarzyszenie. 
 
Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
  • propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
  • przestrzegać postanowień Statutu,
  • opłacać składki członkowskie,
  • brać udział w Walnych Zebraniach Członków.