Jesteś tutaj:

Autor: BlgdBP1111

W związku z odnotowaniem przypadków zarażenia korona wirusem na terenie województwa lubelskiego informujemy, że Biuro Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania zostaje zamknięte do odwołania. Jednocześnie zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Telefon: 83 343 39 97

E-mail: biuro@blgd.eu

a.kierekiesza@blgd.eu

a.kasperuk@blgd.eu

m.kostka@blgd.eu

Efektywność wdrażania przez BLGD Strategii Rozwoju Lokalnego została doceniona przez Samorząd Województwa, który przeznaczył dodatkowe środki na kolejne nabory ogłaszane przez BLGD.

Bialskopodlaska LGD otrzymała bonus w wysokości 1 000 000,00 zł, gdyż osiągnęła poziom 78% wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w stosunku do umowy ramowej – gdzie o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR mogą się ubiegać wyłącznie LGD, które według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r. osiągnęły poziom 65% wyżej wspomnianego wskaźnika. 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania mając na uwadze rozwój regionu oraz zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności podejmuje się realizacji działań finansowanych z dodatkowych środków otrzymanych z SW.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, ubiegając się o zwiększenie środków finansowych zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 50% tych środków na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. Proponuje się przeznaczenie 500 000,00 zł na działanie z podejmowania działalności gospodarczej, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej.

Pozostałe 500 000,00 zł proponuje się przeznaczyć zgodnie z propozycjami, które padły podczas warsztatów refleksyjnych na jedno przedsięwzięcie z celu ogólnego II  Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru objętego LSR – 2.2.1 Działania promujące obszar LSR. Połowę wcześniej wspomnianej kwoty (250 000,00 zł)  planujemy przeznaczyć na publikację, a drugą (250 000,00 zł) na imprezy promujące.

Zaproponowane zmiany przyczynią się do efektywniejszej realizacji założeń celów w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz większym stopniu zaspokoi potrzeby społeczności lokalnej.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularz uwag można przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu, poczta tradycyjną lub osobiście w biurze Bialskopodlaskiej LGD: ul. Sapieżyńska 2/15; 21-500 Biała Podlaska.

Konsultacje trwają do 6 marca 2020r.

 

ANULOWANIE PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ OFERTOWYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU WSPÓŁPRACY „WALK”

 W związku z przekroczeniem terminu ważności wykonanego rozeznania rynku w postaci ustalonych wartości zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji do których przeprowadzono postępowania ofertowe dotyczące Projektu Współpracy „WALK” oraz przekroczeniem terminu ważności złożonych ofert, na podstawie art. 43a ust. 5a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 627) oraz art. 35 ust. 1
i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
i 2018), dokonuje się anulowania przeprowadzonych przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania postępowań ofertowych dotyczących realizowanego Projektu Współpracy „WALK”.

Wykaz anulowanych postępowań ofertowych:

  1. 1 z dn. 08.11.2019 r. – Oznakowanie szlaków
  2. 2 z dn. 08.11.2019 r. – Wytyczenie szlaków
  3. 3 z dn. 08.11.2019 r. – Mapy i tablice
  4. 6/W/2019 – Wiaty z wyposażeniem
  5. 7/W/2019 – Koordynowanie Projektu
  6. 9/W/2019 – Gadżety reklamowe
  7. 10/W/2019 – Aplikacja mobilna
  8. 11/W/2019 – Materiały promocyjne
  9. 13/W/2019 – Publikacja

Z uwagi na powyższe, zostaną przeprowadzone ponowne postępowania ofertowe z których będą wyłonieni wykonawcy zadań w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty. Publikacja zapytań ofertowych nastąpi na stronie internetowej: www.blgd.eu oraz w przypadku zadań o wartości wyższej niż 30 000 euro, dodatkowo na portalu ogłoszeń ARiMR pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach oceny protestu wniesionego w ramach naboru wniosków 4/2019 „Rozwijanie działalności gospodarczej”

Lista operacji wybranych do finansowania uwzględniająca ocenę protestu.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 4/2019 – „Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 3/2019 – „Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Do góry