II nabór 2014 Małe Projekty

Uwaga! W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str. 1)  niezbędne będzie złożenie przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika – Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis.

Uwaga! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549?607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.

W związku z powyższym wszyscy Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia z wnioskiem dodatkowego załącznika Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku
o przyznanie pomocy.

Uwaga! Nowa wersja instrukcji (21.05.2014 r.) wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej. Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem

ZałącznikiBLGD: