Zespół ds. opracowania LSR

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania Zarząd Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania w dniu 21.11.2022 r.  powołał Zespół ds. opracowania LSR składający się zorganów oraz członków stowarzyszenia, reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Łącznie przeprowadzono 4 spotkań zespołu, podczas których członkowie pracowali z dokumentacją zgromadzoną podczas spotkań gminnych, analizowali formularze zgłaszania uwag (przekazywane przez społeczność lokalną do dokumentów zamieszczanych na stronie internetowej Stowarzyszenia), a następnie przyjmowali bądź odrzucali wnoszone uwagi.
W spotkaniach zespołu brali dodatkowo udział eksperci wykonujący analizy na zlecenie LGD.

Celem działalności zespołu jest:

  • aktywizowanie lokalnych społeczności na obszarze w/w gmin do udziału w procesie tworzenia LSR,
  • aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych podczas opracowywania LSR,
  • inicjowanie wszelkiej aktywności społeczności lokalnych w celu identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z biurem LGD,
  • współorganizowanie spotkań konsultacyjnych dla lokalnych społeczności, podczas tworzenia LSR,
  • pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR a lokalną społecznością.

Kolejne spotkanie z Zespołem ds. opracowania LSR obyło się 01.02.2023 r. i uczestniczyły w nim 23 osoby. Podczas spotkania zostały przeprowadzone warsztaty w celu poznania potrzeb obszaru i określenia celów LSR. Następnie dyskutowano na temat potrzeb mieszkańców wskazywanych w ankietach oraz omówiono problem niskiej aktywności mieszkańców podczas badania ankietowego, w tym osób młodych do 25. roku życia.

Na podstawie spotkań z mieszkańcami, diagnozy, ankiet oraz złożonych propozycji projektów, członkowie LGD wraz z Zarządem zdecydowali na jakich obszarach powinno się skupić LGD w najbliższych latach, aby zapewnić stabilny rozwój obszaru.

Na tym samym etapie został również przeprowadzony otwarty nabór fiszek projektowych.
W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 21 fiszek. Propozycje projektów zostały przeanalizowane przez Zarząd LGD oraz Zespół ds. opracowania LSR. Projekty dotyczyły głównie rozbudowy infrastruktury oraz organizacji imprez kulturalnych

i rekreacyjnych.

Po ogłoszeniu konkursu na wybór LSR, w dniu 22.03.2023 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania LSR, na którym szczegółowo omówiono Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz możliwości finansowania projektów z innych dostępnych źródeł środków krajowych. Ponadto w dalszym ciągu pracowano nad założeniami LSR. Podczas dyskusji omówiono m.in. poziom innowacyjności obszaru oraz jakie działania należy podjąć w celu jej zwiększenia. Wspólnie zdecydowano, że podczas realizacji LSR duży nacisk zostanie położony na animowanie mieszkańców do wdrażania innowacji, w tym celu mieszkańcy podczas różnych spotkań, warsztatów i szkoleń będą informowani o możliwościach zwiększenia innowacyjności usług, produktów itd. Na spotkaniu dyskutowano także o wdrażaniu operacji w partnerstwie, czyli takich, które są realizowane przez partnerów z obszaru jednej LSR oraz projektów partnerskich, które składają się z kilku operacji realizowanych przez partnerów z obszarów wykraczających poza jedną LSR . Uczestnicy spotkania wspólnie zdecydowali, że należy wdrażać zarówno operacje w partnerstwie jak i projekty partnerskie z partnerami lokalnymi i krajowymi dla osiągniecia lepszych efektów wdrażania LSR. Na spotkaniu dyskutowano również o przeznaczeniu części działań dla osób w niekorzystnej sytuacji. Po przeanalizowaniu danych statystycznych, wyników wywiadów grupowych z mieszkańcami oraz z własnych obserwacji otoczenia podjęto decyzję, że grupą, która wymaga największego wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Według uczestników dyskusji osoby z niepełnosprawnościami muszą codziennie mierzyć się z licznymi przeszkodami i problemami w życiu codziennym, często są to problemy, które nie pozwalają na rozwój i ograniczają funkcjonowanie, jednak ich niwelacja wymaga pracy wielu instytucji oraz nakładów finansowych. Jednak uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że skupią się na konkretnym problemie, którym jest brak przystosowania ogólnodostępnej infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, np. placów zabaw przystosowanych do osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym zdecydowano, że należy przeznaczyć część działań na przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Wprowadzane udogodnienia będą niewątpliwie innowacją dla obszaru. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.

Ostatni etap prac to podsumowanie procesu partycypacji i tworzenia dokumentu, w trakcie którego przeprowadzono konsultacje społeczne. Mieszkańcy w trakcie konsultacji mogli zapoznać się z projektem LSR, który był dostępny w Biurze LGD. W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do dokumentu.

Wypracowanie analizy SWOT oraz diagnozy obszaru było fundamentem stworzenia całego dokumentu. Na ich podstawie zostały sporządzone kolejne elementy LSR, które następnie były szczegółowo omawiane i poddawane dalszym konsultacjom społecznym. Zespół ds. opracowania LSR wszystkie zgłoszone uwagi i spostrzeżenia poddał dogłębnej analizie, a te z nich, które uznał za zasadne, uwzględniono podczas dalszych prac nad tworzeniem dokumentu. Ostatnie spotkanie miało na celu podsumowanie prac na LSR.