Wsparcie przygotowawcze 2022

Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Plan włączenia społeczności oraz harmonogram spotkań

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania  rozpoczyna cykl konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) pozwoli lokalnym społecznościom na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem naszego LGD i realizację zaplanowanych w niej projektów. Dlatego, aby LSR odpowiadała na realne lokalne potrzeby zależy nam na poznaniu Państwa opinii i aktywnym zaangażowaniu się w tworzenie nowej LSR!!! Do udziału w spotkaniach informacyjnych zapraszamy mieszkańców w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów a także wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru. Konsultacje będą dotyczyły:

  1. Przedstawienie założeń nowego okresu programowania oraz dotychczasowych dokonań BLGD.
  2. Zdefiniowanie problemów oraz potrzeb mieszkańców gminy w kontekście tworzenia LSR.
  3. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.
  4. Zdefiniowanie celów LSR opartych o wyniki analizy SWOT.
  5. Podsumowanie spotkania

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do jakości życia mieszkańców naszego obszaru. Proces tworzenia nowej LSR będzie szczególne ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, zmian demograficznych, wpływu zmian na klimat i środowisko oraz partnerstwa przy realizacji LSR.