Austria

Opublikowano 09.07.2024

Nabór uczestników na wyjazd studyjny do Austrii

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny do Austrii organizowany w ramach operacji własnej pn. „Ekoturystyka jako sposób pobudzenia sektora usług turystycznych na obszarach wiejskich na przykładzie rozwiązań stosowanych w Austrii” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja jest ukierunkowana na aktywizację mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego oraz wzmocnienie atrakcyjności obszaru poprzez transfer wiedzy i dobrych praktyk w zakresie nowych sposobów zaangażowania lokalnej społeczności w rozwój branży turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków turystycznych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym wyjeździe studyjnym, który odbędzie się 30 lipca – 2  sierpnia 2024r.

Kryteria wyboru:

O udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń, przy jednoczesnym zachowaniu następujących warunków:

  1. uczestnik wyjazdu musi mieć ukończone 18 lat,
  2. uczestnik wyjazdu musi być osobą zamieszkałą na obszarze działania LGD

Warunkiem ubiegania się o udział w wyjeździe studyjnym jest dostarczenie osobiście do biura BLGD (ul. Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała Podlaska) kompletnie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego w terminie do 17.07.2024r. Formularze zgłoszeniowe dostarczane po upływie ostatecznego terminu nie będą brały udziału w procesie rekrutacji. Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu, zakwalifikowany uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, jeśli miejsce pozostanie niewykorzystane.