ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z DORADZTWA!!!

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w zakresach: rozwijania działalności gospodarczej oraz tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, Biuro Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie uzyskania szczegółowych informacji o warunkachContinue reading

Nabór 14/2018

Ogłoszenie w PDF Rozwijanie działalności gospodarczej Dokumenty aplikacyjne do „Inkubator przetwórstwa lokalnego” : Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja do wniosku Biznesplan Instrukcja do biznesplanu Pomocnicze tabele finansowe do biznesplanu Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa Zasady wypełnianiaContinue reading

Nabór 13/2018

Ogłoszenie w PDF Rozwijanie działalności gospodarczej Dokumenty aplikacyjne do „Rozwijania działalności gospodarczej” : Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja do wniosku Biznesplan Instrukcja do biznesplanu Pomocnicze tabele finansowe do biznesplanu Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa Zasady wypełnianiaContinue reading

Wyniki naboru 7/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 7/2018 – „Wybudowane/ przebudowane/ wyposażone obiekty infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych doContinue reading

Wyniki naboru 6/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 6/2018 – „Zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR.Continue reading

Wyniki naboru 5/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 5/2018 – „Imprezy aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy,Continue reading

Wyniki naboru 4/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 4/2018 – „Podmioty działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacjiContinue reading

Wyniki naboru 3/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 3/2018 – „Szkolenia/ warsztaty dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranychContinue reading

Wyniki naboru 1/2018

W ramach naborów wniosków 1/2018 ,, Liczba nowych oraz istniejących lokalnych produktów promujących obszar LSR” nie wpłynęły żadne wnioski.

Wyniki naboru 2/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 2/2018 – „Imprezy promujące obszar objęty LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy, że naContinue reading