Aktualności

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszarów LSR w tym grup defworyzowanych”

Więcej „Nabór nr 2/2024”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba wydarzeń/imprez”

Więcej „Nabór nr 1/2024”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania realizuje operację własną pt. „Produkty lokalne szansa na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”, w ramach której organizuje 3 wyjazdy studyjne do Portugalii, region Porto.

Wyjazdy są skierowane do mieszkańców obszaru wsparcia Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Celem wyjazdu jest aktywizacja społeczności lokalnej powiatu bialskiego, transfer wiedzy i rozwiązań z Portugalii z zakresu wykorzystania produktów lokalnych i turystyki oraz upowszechnienie turystyki kulinarnej w powiecie bialskim.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym wyjeździe studyjnym, który odbędzie się 30 czerwca – 3 lipca 2024r.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjazdach należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić kartę zgłoszeniową.

Program wyjazdu (może ulec zmianie)

Regulamin naboru uczestników na wyjazdy studyjne do Portugalii

Karta zgłoszenia

Wypełnione karty należy dostarczyć we wskazanym terminie za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do biura), e-mailem lub osobiści do Biura BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15, 21-500 Biała Podlaska.

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń do 10 czerwca 2024 roku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania  informuje, iż w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.blgd.eu  w dniu 05.04.2024 r. informacji o planowanej operacji własnej nr 3/OW/2024  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 05. 05.2024 r. żaden podmiot uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Jednocześnie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o przystąpieniu do realizacji
w/w operacji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania  informuje, iż w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.blgd.eu  w dniu 05.03.2024 r. informacji o planowanej operacji własnej nr 2/OW/2024  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia o4.04.2024 r. żaden podmiot uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Jednocześnie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o rezygnacji
z realizacji w/w operacji.

Do góry