Aktualności

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania przedkłada do konsultacji społecznych projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Uwagi do projektu można zgłaszać na załączonym formularzu, który należy przesłać na adres e-mail: biuro@blgd.eu lub dostarczyć osobiści do Biura BLGD ul. Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała Podlaska.

Konsultacje społeczne będą trwały do 31 maja 2023 r.

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie w pracach nad opracowaniem strategii oraz zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba wydarzeń/imprez”

Więcej „Nabór nr 3/2023”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowy, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR”

Więcej „Nabór nr 2/2023”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”

Więcej „Nabór nr 1/2023”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkim mieszańców obszaru objętego LSR do konsultacji społecznych w sprawie dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju polegającej na przesunięciu środków finansowych pozostałych po przeprowadzonych naborach.

Stowarzyszenie posiada w budżecie wolne środki w trzech wskaźnikach:

  1. Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 146 583,88 EUR (Cel I, Przedsięwzięcie I.1.1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej);
  2. Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 37129,28 EUR (Cel I, Przedsięwzięcie I.1.1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej);
  3. Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR – 82 355,47 EUR (Cel II, Przedsięwzięcie II.2.2: Działania promujące obszar LSR).

Łączna kwota wolnych środków wynosi 266 068,63 euro co przy kursie 4.00 PLN /EUR stanowi odpowiednio: 1 064 274,52 PLN.

Zarząd BLGD proponuje przeznaczyć wolne środki na trzy wskaźniki, a mianowicie na :

  • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 600 000,00 PLN (Cel I, Przedsięwzięcie I.1.1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej);
  • Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR – 232 137,26 PLN (Cel II, Przedsięwzięcie II.2.2: Działania promujące obszar LSR)
  • Liczba Wydarzeń/Imprez – 232 137,26 PLN (Cel II, Przedsięwzięcie II.2.2: Działania promujące obszar LSR).

W związku z małym zainteresowaniem naborem z zakresu rozwijania działalności, jak i rozwiązaniem umowy pomiędzy Beneficjentem, a Urzędem Marszałkowskim, wolne środki z tego wskaźnika BLGD postanawia przeznaczyć na podjęcie działalności gospodarczej i imprezy promujące. Na przesunięcie środków miało znaczenie nieosiągnięcie docelowych wskaźników, jak i zdecydowanie większe zainteresowanie ze strony społeczności lokalnej powyższymi działaniami. Z kolei o przesunięciu części środków z publikacji na imprezy zadecydowało osiągnięcie docelowego wskaźnika, jaki zostały obrany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Mając na uwadze dobro mieszkańców obszaru działania BLGD, proponujemy przeznaczyć dostępne środki na działania, które od zawsze cieszą się ogromną popularnością oraz w większym stopniu zaspokoją potrzeby społeczności lokalnej, co w konsekwencji przyczyni się do efektywnej realizacji założonych celów w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularze uwag można przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu, bądź dostarczyć osobiście do Biura Bialskopodlaskiej LGD:

  1. Sapieżyńska 2/15; 21-500 Biała Podlaska. Konsultacje trwają do 28 lutego 2023 r.

Formularz uwag

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 7/2022 – „Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszarów LSR w tym grup defworyzowanych”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Do góry