Portugalia

Nabór uczestników na wyjazd studyjny do Portugalii

Opublikowano 03.06.2024 r.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania realizuje operację własną pt. „Produkty lokalne szansa na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”, w ramach której organizuje 3 wyjazdy studyjne do Portugalii, region Porto.

Wyjazdy są skierowane do mieszkańców obszaru wsparcia Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Celem wyjazdu jest aktywizacja społeczności lokalnej powiatu bialskiego, transfer wiedzy i rozwiązań z Portugalii z zakresu wykorzystania produktów lokalnych i turystyki oraz upowszechnienie turystyki kulinarnej w powiecie bialskim.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym wyjeździe studyjnym, który odbędzie się 30 czerwca – 3 lipca 2024r.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjazdach należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić kartę zgłoszeniową.

Program wyjazdu (może ulec zmianie)

Regulamin naboru uczestników na wyjazdy studyjne do Portugalii

Karta zgłoszenia

Wypełnione karty należy dostarczyć we wskazanym terminie za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do biura), e-mailem lub osobiści do Biura BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15, 21-500 Biała Podlaska.

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń do 10 czerwca 2024 roku.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza mieszkańców gmin członkowskich do wzięcia udziału w drugim 4-dniowym wyjeździe studyjnym w ramach operacji własnej pn. „Produkty lokalne szansa na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem” do Portugalii, region Porto, który odbędzie się  14-17 lipca 2024 r.


Opublikowano 19.06.2024

Rekrutacja uczestników na II wyjazd

Uczestnicy zapoznają się z możliwością rozwoju obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie produktów lokalnych, turystyki na obszarach wiejskich na terenie Portugalii. Dodatkowo nastąpi wymiana informacji/doświadczeń oraz dobrych praktyk stosowanych w prywatnych przedsiębiorcach, Lokalnych Grupach Działania i innych gospodarstwach prowadzących działalność rolną i turystyczną.

W programie m.in.:

-spotkanie z władzami miejscowego LGD,

-wizyty w miejscach , gdzie realizowano projekty z funduszy unijnych LEADER,

– spotkania z lokalnymi producentami.

Podstawą udziału w wyjeździe studyjnym będzie dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej w terminie do 26 czerwca 2024 roku do godziny 15:30 do Biura Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania, przy ul. Sapieżyńskiej 2/15, 21-500 Biała Podlaska. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu. Udział uczestników jest bezpłatny. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

W wyjeździe studyjnym mogą wziąć udział osoby pełnoletnie mieszkające na obszarze wsparcia Bialskopodlaskiej LGD.

Program wyjazdu

Regulamin naboru uczestników na wyjazdy studyjne do Portugalii

Karta zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.