O nas

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania

została powołana w marcu 2006r. Swoim zasięgiem BLGD obejmuje 17 gmin powiatu bialskiego. W ramach sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” realizowaliśmy w latach 2007 – 2008 działania wypracowane w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla powiatu bialskiego. Były to głównie działania szkoleniowe, informacyjne oraz promocyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju turystyki, pobudzania lokalnych inicjatyw, a także konieczności zachowania naturalnego i kulturalnego dziedzictwa naszego regionu. W styczniu 2009 roku aplikowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o środki finansowe na działania Osi 4 – Leader w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” (PROW 2007 ? 2013)                       i pozyskaliśmy dofinansowanie.Wszystkie swoje działania BLGD prowadzi zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest podstawą do realizacji podejścia LEADER na naszym terenie.

W dokumencie tym zawarliśmy też główne cele i przedsięwzięcia, które skierowane są
w stronę, poprawy jakości życia poprzez rozwój turystyki w regionie objętym LSR w tym przez tworzenie szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą oraz rozwój przedsiębiorczości usługowej
i turystycznej;Zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru objętego LSR
w tym przez zachowanie ludowych tradycji regionalnych i lokalnych,  ochronę tradycyjnych walorów przyrodniczych regionu oraz zachowanie elementów architektury świeckiej i sakralnej, tradycyjnej dla regionu; Aktywizacji mieszkańców, wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności mieszkańców regionu w tym przez aktywizację mieszkańców, wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności mieszkańców regionu, rozwój zorganizowanych form aktywności społecznej oraz przez wsparcie doradcze i szkoleniowe dla  organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Przedsięwzięcia skierowaliśmy w stronę utworzenia i rozwoju turystycznego szlaku wodnego
w dolinie Bugu i Krzny wraz z infrastrukturą:

  • Krzna (Międzyrzec Podlaski – Biała Podlaska ? Neple ? 60 km drogą lądową),
  • gminy ? Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol,
  • Bug (Sławatycze ? Terespol- Borsuki ? 81 km drogą lądową),
  • gminy ? Sławatycze, Kodeń, Terespol, Rokitno, Janów Podlaski, Konstantynów,

Utworzenia i rozwoju struktury rowerowych szlaków turystycznych obejmujący wszystkie gminy LSR wraz z infrastrukturą oraz utworzenia i rozwoju struktury konnych szlaków turystycznych obejmujący wszystkie gminy LSR wraz z infrastrukturą, utworzenia Szlaku Wiosek Tematycznych
i utworzenia Wiejskich Centrów Aktywności Społecznej.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania dąży do tego aby bezustannie się rozwijać i przez to być aktywnym partnerem w obszarze. Ponadto w zawartej umowie z Urzędem Marszałkowskim istnieje zapis o przygotowaniu i realizacji Projektu Współpracy z innym LGD. W związku z tym podejmujemy intensywne działania w celu pozyskania nowych partnerów z krajów UE.