Cele LSR

Cel ogólny I: Ograniczenie ubóstwa i wzrost gospodarczy poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa stanu środowiska na obszarze objętym LSR.

Cel szczegółowy I.1: Wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców obszaru objętego LSR.

Przedsięwzięcie I.1.1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej.

 

Cel ogólny II: Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru objętego LSR.

Cel szczegółowy II.1: Zachowanie tradycji regionalnych i lokalnych oraz walorów przyrodniczych regionu.

Przedsięwzięcie II.2.1: Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej obszaru LSR.

 Cel szczegółowy II.2: Rozwój i promocja obszaru LSR w oparciu o zasoby regionu.

Przedsięwzięcie II.2.2: Działania promujące obszar LSR.

 Cel szczegółowy II.3: Zachowanie elementów architektury świeckiej i sakralnej, tradycyjnej dla regionu.

Przedsięwzięcie II.2.3: Wsparcie działań na rzecz zachowania małej architektury świeckiej i sakralnej.

 

Cel ogólny III: Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój aktywności społecznej mieszkańców obszaru objętego LSR w tym grup defaworyzowanych.

Cel szczegółowy III.1: Wzrost wiedzy i kompetencji mieszkańców obszaru LSR.

Przedsięwzięcie III.3.1: Wsparcie doradcze i szkoleniowe.

 Cel szczegółowy III.2: Wzrost poziomu aktywności mieszkańców obszaru LSR.

Przedsięwzięcie III.3.2: Aktywizacja społeczności lokalnej.

 

Cel ogólny IV: Poprawa stanu przestrzeni publicznej obszaru objętego LSR.

Cel szczegółowy IV.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Przedsięwzięcie IV.4.1: Wybudowanie/ przebudowanie/ zagospodarowanie/ wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR.