Nabór nr 5/2017

Ogłoszenie w PDF

„Wybudowanie /przebudowanie/ wyposażenie obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze objętym LSR” 

 1.  Dokumenty aplikacyjne:
 2. II.Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016 – wskaźniki
 3. III. Karty oceny operacji:
 4. IV. Rozporządzenie:
 5. V. Dodatkowe informacje:
 • Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie musza mieć ze sobą oryginał dokumentów.
 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek).
 • Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).
 • W przypadku równej ilości punktów, a co za tym idzie tej samej pozycji na liście, Rada posłuży się kryteriami rozstrzygającymi według wskazanej kolejności:
 1. operacja skierowana jest do jak największej liczby grup defaworyzowanych określonych w LSR – dot. pozostałych działań konkursowych,
 2. datą i godziną złożenia wniosku przy czym wyżej klasyfikowany będzie wniosek złożony wcześniej – wszystkie działania,
 • Przed rozpoczęciem naboru wniosków przeprowadzone zostaną szkolenia/spotkania informacyjne dla potencjalnych  wnioskodawców.
 • W dniach od 15 maja do 7 czerwca 2017 r. w Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 będzie świadczone indywidulane doradztwo*

Kontakt: tel. 83/343-39-97, e – mail: biuro@blgd.eu

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, załączniki BLGD)
w wyznaczonym terminie.

 • W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania.
 • Wnioskodawcy, którzy skorzystają ze szkolenia/ spotkania informacyjnego i indywidualnego doradztwa otrzymają punkty przy ocenie wniosku.