Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 2/2020 – „Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR”

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach oceny protestu wniesionego w ramach naboru wniosków 1/2020 „Podejmowanie działalności gospodarczej”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 1/2020 „Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowy, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR”

Więcej „Nabór nr 2/2020”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”

Więcej „Nabór nr 1/2020”

ANULOWANIE PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ OFERTOWYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU WSPÓŁPRACY „WALK”

 W związku z przekroczeniem terminu ważności wykonanego rozeznania rynku w postaci ustalonych wartości zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji do których przeprowadzono postępowania ofertowe dotyczące Projektu Współpracy „WALK” oraz przekroczeniem terminu ważności złożonych ofert, na podstawie art. 43a ust. 5a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 627) oraz art. 35 ust. 1
i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
i 2018), dokonuje się anulowania przeprowadzonych przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania postępowań ofertowych dotyczących realizowanego Projektu Współpracy „WALK”.

Wykaz anulowanych postępowań ofertowych:

  1. 1 z dn. 08.11.2019 r. – Oznakowanie szlaków
  2. 2 z dn. 08.11.2019 r. – Wytyczenie szlaków
  3. 3 z dn. 08.11.2019 r. – Mapy i tablice
  4. 6/W/2019 – Wiaty z wyposażeniem
  5. 7/W/2019 – Koordynowanie Projektu
  6. 9/W/2019 – Gadżety reklamowe
  7. 10/W/2019 – Aplikacja mobilna
  8. 11/W/2019 – Materiały promocyjne
  9. 13/W/2019 – Publikacja

Z uwagi na powyższe, zostaną przeprowadzone ponowne postępowania ofertowe z których będą wyłonieni wykonawcy zadań w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty. Publikacja zapytań ofertowych nastąpi na stronie internetowej: www.blgd.eu oraz w przypadku zadań o wartości wyższej niż 30 000 euro, dodatkowo na portalu ogłoszeń ARiMR pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach oceny protestu wniesionego w ramach naboru wniosków 4/2019 „Rozwijanie działalności gospodarczej”

Lista operacji wybranych do finansowania uwzględniająca ocenę protestu.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 4/2019 – „Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Do góry