Konsultacje społeczne- „Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR do konsultacji społecznych w sprawie dokonania zmiany w LSR polegającej na przesunięciu środków finansowych ze wskaźnika dotyczącego ,, Tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego „ na działanie polegające na wsparciu na rzecz tworzenia nowych działalności gospodarczych- podejmowanie działalności gospodarczej. Oba wskaźniki zgodnie ze strategią są realizowane w ramach następujących celów:

Cel ogólny: „Ograniczenie ubóstwa i wzrost gospodarczy poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa stanu środowiska na obszarze objętym LSR”

Cel szczegółowy: „Wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców obszaru objętego LSR”

Przedsięwzięcie: „Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej”

W dniu 22 października 2018r. zakończył się nabór wniosków na działanie polegające na tworzeniu inkubatorów przetwórstwa lokalnego. W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy. W związku z brakiem zainteresowania tym działaniem proponujemy przełożenie środków 500.000,00 zł na działanie z podejmowania działalności gospodarczej, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej.

Zaproponowana zmiana przyczyni się do efektywniejszej realizacji założonych celów w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularze uwag można przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu, pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze Bialskopodlaskiej LGD:
ul. Sapieżyńska 2/15; 21-500 Biała Podlaska. Konsultacje trwają do 09 listopada 2018r.