Podsumowanie konsultacji społecznych – dodatkowe środki

 

 Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020, trwających od 27 kwietnia 2021r. do 21 maja 2021r., stwierdza się, że społeczność lokalna potwierdza słuszność zaproponowanych przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania kierunków wsparcia.

Złożone ankiety jasno wskazują, że społeczność jest zainteresowana zaproponowanymi zakresami.
W formularzach ankiet społeczeństwo miało również możliwość wyrażenia własnych propozycji ulokowania dodatkowych środków, z czego w większości skorzystała. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania analizując ankiety uwag, które wpłynęły w ramach konsultacji postanowiła wyjść na przeciw oczekiwaniom społeczności i dokonała podziału dodatkowych środków na większą ilość zakresów. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zsumowała dodatkowe środki oraz pozostałości w ramach przedsięwzięć po przeprowadzonych naborach i zgodnie z propozycjami społeczności lokalnej nakreśliła kierunki podziału dostępnych środków:

  1. Operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 500 000 EUR
  2. Liczba wydarzeń/imprez promujących obszar LSR: 261 250 EUR
  3. Wsparcie podmiotów w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego: 66 250 EUR
  4. Liczba wybudowanych/przebudowanych/ wyposażanych obiektów infrastruktury kulturalnej
    na obszarze objętym LSR: 38 447,84 EUR
  5. Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 57 671,75 EUR
  6. Wsparcie doradcze i szkoleniowe: Liczba szkoleń/warsztatów: 68 750 EUR

Argumenty przemawiające za dokonaniem zmiany były jednomyślne: efektywne wykorzystanie środków, realizacja założonych celów i przedsięwzięć a także wskaźników zgodnie ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ogromne zainteresowanie społeczności naborami wniosków w powyższym zakresie.
Zarząd Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania dziękuje za zainteresowanie oraz czynny udział
w konsultacjach społecznych.