Jesteś tutaj:

Kategoria: Bez kategorii

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszarów LSR w tym grup defworyzowanych”

Więcej „Nabór nr 2/2024”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba wydarzeń/imprez”

Więcej „Nabór nr 1/2024”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania realizuje operację własną pt. „Produkty lokalne szansa na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”, w ramach której organizuje 3 wyjazdy studyjne do Portugalii, region Porto.

Wyjazdy są skierowane do mieszkańców obszaru wsparcia Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Celem wyjazdu jest aktywizacja społeczności lokalnej powiatu bialskiego, transfer wiedzy i rozwiązań z Portugalii z zakresu wykorzystania produktów lokalnych i turystyki oraz upowszechnienie turystyki kulinarnej w powiecie bialskim.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym wyjeździe studyjnym, który odbędzie się 30 czerwca – 3 lipca 2024r.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjazdach należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić kartę zgłoszeniową.

Program wyjazdu (może ulec zmianie)

Regulamin naboru uczestników na wyjazdy studyjne do Portugalii

Karta zgłoszenia

Wypełnione karty należy dostarczyć we wskazanym terminie za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do biura), e-mailem lub osobiści do Biura BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15, 21-500 Biała Podlaska.

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń do 10 czerwca 2024 roku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania  informuje, iż w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.blgd.eu  w dniu 05.04.2024 r. informacji o planowanej operacji własnej nr 3/OW/2024  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 05. 05.2024 r. żaden podmiot uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Jednocześnie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o przystąpieniu do realizacji
w/w operacji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania  informuje, iż w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.blgd.eu  w dniu 05.03.2024 r. informacji o planowanej operacji własnej nr 2/OW/2024  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia o4.04.2024 r. żaden podmiot uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Jednocześnie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o rezygnacji
z realizacji w/w operacji.

INFORMACJA O ZGŁOSZENIACH, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA INFORMACJĘ NR 1/OW/2024 O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

W związku z zamieszczeniem w dniu 05.03.2024 roku na stronie internetowej Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania informacji o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wyjazdów studyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 04.04.2024 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z tym Bialskopodlaska LGD przedłoży wniosek dotyczący realizacji operacji własnej, który zostanie poddany ocenie Rady LGD.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 poz. 1167 ze zm.), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.blgd.eu, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR do konsultacji społecznych w sprawie dokonania zmian w LSR polegających na przesunięciu środków  finansowych pozostałych po przeprowadzonych naborach w ramach celów:

Cel ogólny I: Ograniczenie ubóstwa i wzrost gospodarczy poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa stanu środowiska na obszarze objętym LSR;

Cel ogólny II: Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego i naturalnego obszaru objętego LSR.

Łączna kwota wolnych środków wynosi 102 054,05 EUR co przy kursie 4.00 PLN/EUR stanowi odpowiednio: 408 216,20 PLN.

Zarząd Bialskopodlaskiej Lokalne Grupy Działania proponuje przeznaczyć wolne środki na dwa wskaźniki:

  • Liczba wydarzeń/imprez” – 43 737,45 EUR (Cel ogólny II – 2.2.1 Działania promujące obszar LSR);
  • Liczba szkoleń” – 58 316,60 EUR (Cel ogólny III – 3.1.1 Wsparcie doradcze i szkoleniowe)

Mając na uwadze dobro mieszkańców obszaru działania BLGD, proponujemy przeznaczyć dostępne środki na działania, które od zawsze cieszą się ogromną popularnością oraz w większym stopniu zaspokoją potrzeby społeczności lokalnej, co w konsekwencji przyczyni się do efektywnej realizacji założonych celów w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  Duże znaczenie w podjęciu decyzji o przeznaczeniu środków miał termin rozliczenia operacji, który upływa w czerwcu 2024r.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularze uwag można przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu, bądź dostarczyć osobiście do Biura Bialskopodlaskiej LGD: ul. Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała Podlaska.

Konsultacje trwają do 18 marca 2024 r.

Do góry