Jesteś tutaj:

Kategoria: Bez kategorii

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR – operacje własne

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonania zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020, polegające
na przesunięciu środków (600 000,00 zł) pozostałych po przeprowadzonych naborach w ramach następujących celów:

 • Cel ogólny II: Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru objętego LSR.
 • Cel ogólny III: Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój aktywności społecznej mieszkańców obszaru objętego LSR w tym grup defaworyzowanych.
 • Cel ogólny IV: Poprawa stanu przestrzeni publicznej obszaru objętego LSR

Na rzecz nowego wskaźnika – Wzmocnienie potencjału lokalnego mieszkańców”, w którym będą realizowane dwie operacje własne, w celu III – Przedsięwzięcie 3.1.1Wsparcie doradcze i szkoleniowe.

Przedmiotowe zmiany dotyczą również zmniejszenia wartości trzech wskaźników:

 • „Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa” (Cel I) z 59 na 57;
 • „Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR.” (Cel II) z 38 na 37;
 • „Liczba Wydarzeń/Imprez” (Cel II) z 41 na 38.

W zamyśle operacji własnych jest podniesienie wiedzy mieszkańców z zakresu turystyki oraz ukazanie im potencjału jaki posiadają, co niewątpliwie przełoży się na jeszcze lepsze wykorzystanie posiadanych możliwości,
a tym samym pozwoli otrzymywać większe zyski. Powyższe działanie planujemy zrealizować
za pomocą wyjazdów studyjnych dla chętnych mieszkańców naszego obszaru.

Zaproponowane zmiany przyczynią się do efektywniejszej realizacji założeń celów w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz większym stopniu zaspokoi potrzeby społeczności lokalnej. Jak również pozwoli w większym stopniu wykorzystać budżet realizacji LSR.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularz uwag można przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu, poczta tradycyjną lub osobiście w biurze Bialskopodlaskiej LGD: ul. Sapieżyńska 2/15; 21-500 Biała Podlaska.

Konsultacje trwają do 24 listopada 2023r.

Do pobrania: Formularz uwag

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania przedkłada do konsultacji społecznych projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Uwagi do projektu można zgłaszać na załączonym formularzu, który należy przesłać na adres e-mail: biuro@blgd.eu lub dostarczyć osobiści do Biura BLGD ul. Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała Podlaska.

Konsultacje społeczne będą trwały do 31 maja 2023 r.

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie w pracach nad opracowaniem strategii oraz zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkim mieszańców obszaru objętego LSR do konsultacji społecznych w sprawie dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju polegającej na przesunięciu środków finansowych pozostałych po przeprowadzonych naborach.

Stowarzyszenie posiada w budżecie wolne środki w trzech wskaźnikach:

 1. Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 146 583,88 EUR (Cel I, Przedsięwzięcie I.1.1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej);
 2. Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 37129,28 EUR (Cel I, Przedsięwzięcie I.1.1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej);
 3. Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR – 82 355,47 EUR (Cel II, Przedsięwzięcie II.2.2: Działania promujące obszar LSR).

Łączna kwota wolnych środków wynosi 266 068,63 euro co przy kursie 4.00 PLN /EUR stanowi odpowiednio: 1 064 274,52 PLN.

Zarząd BLGD proponuje przeznaczyć wolne środki na trzy wskaźniki, a mianowicie na :

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 600 000,00 PLN (Cel I, Przedsięwzięcie I.1.1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej);
 • Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR – 232 137,26 PLN (Cel II, Przedsięwzięcie II.2.2: Działania promujące obszar LSR)
 • Liczba Wydarzeń/Imprez – 232 137,26 PLN (Cel II, Przedsięwzięcie II.2.2: Działania promujące obszar LSR).

W związku z małym zainteresowaniem naborem z zakresu rozwijania działalności, jak i rozwiązaniem umowy pomiędzy Beneficjentem, a Urzędem Marszałkowskim, wolne środki z tego wskaźnika BLGD postanawia przeznaczyć na podjęcie działalności gospodarczej i imprezy promujące. Na przesunięcie środków miało znaczenie nieosiągnięcie docelowych wskaźników, jak i zdecydowanie większe zainteresowanie ze strony społeczności lokalnej powyższymi działaniami. Z kolei o przesunięciu części środków z publikacji na imprezy zadecydowało osiągnięcie docelowego wskaźnika, jaki zostały obrany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Mając na uwadze dobro mieszkańców obszaru działania BLGD, proponujemy przeznaczyć dostępne środki na działania, które od zawsze cieszą się ogromną popularnością oraz w większym stopniu zaspokoją potrzeby społeczności lokalnej, co w konsekwencji przyczyni się do efektywnej realizacji założonych celów w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularze uwag można przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu, bądź dostarczyć osobiście do Biura Bialskopodlaskiej LGD:

 1. Sapieżyńska 2/15; 21-500 Biała Podlaska. Konsultacje trwają do 28 lutego 2023 r.

Formularz uwag

Szanowni Państwo!

 

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można składać do dnia 08.02.2023 r.
w następujących formach:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@blgd.eu wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
 2. drogą korespondencyjną na adres Biuro BLGD, ul. Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
 3. bezpośrednio do Biura BLGD ul Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała  Podlaska w godzinach pracy biura.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna , Wisznice, Zalesie oraz Miasto Międzyrzec Podlaski i Miasto Terespol.

Załącznik do pobrania:

 1. Fiszka projektowa (wersja PDF).
 2. Fiszka projektowa (wersia WORD).

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 83/343 39 97

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR
do konsultacji społecznych w sprawie dokonania zmian w LSR, polegającej na zwiększeniu środków finansowych w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
o które możemy się ubiegać. W poprzedniej perspektywie finansowej został zrealizowany projekt współpracy Turystyka – Ekologia – Aktywność– Zarządzanie(TEAM), który cieszył się dużą aprobatą ze strony społeczności jak instytucji, na co dowodem są przyznane nagrody. Obecnie zrealizowaliśmy projekt ,,Wspólnie – Aktywnie – Lokalnie – Kulinarnie” WALK, co stanowi dopełnienie poprzedniej inicjatywy. Dodatkowe środki planujemy przeznaczyć na realizację nowego projektu współpracy pn. Innowacyjność społeczności wiejskich  ‘’INNETWORK”.

W związku z powyższym Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest przedstawić
do Samorządu Województwa propozycję aktualizacji Planu Działania LSR wraz z budżetem oraz dodatkowymi wskaźnikami do osiągnięcia. W ramach dodatkowych środków mogą być realizowane zarówno nowe wskaźniki jak również obecnie zapisane w LSR ze zwiększoną wartością. Nowe wskaźniki, bądź zwiększone wartości obecnych muszą wpisywać się w diagnozę obszaru, którą jeśli sytuacja tego wymaga można zaktualizować. Planowane do osiągniecia wskaźniki wraz z liczebnością są następujące:

 •  Liczba wydarzeń/ imprez – 1,
 • Liczba wydanych przewodników kulinarnych – 1,
 • Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych – 6,
 • Liczba usług zleconych w ramach koordynacji projektu współpracy – 1,
 • Liczba przekazanych do użytku mieszkańcom i turystom biblioteczek zewnętrznych – 5.

Obecnie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania rozpoczyna pracę nad zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z czym zaprasza do udziału w aktualizacji Strategii poprzez udział w konsultacjach społecznych wszystkie zainteresowane tematem osoby. Zwracamy się z prośbą do Państwa o potwierdzenie słuszności założonego działania lub wskazanie propozycji kierunku wykorzystania dodatkowych środków, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza uwag, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.blgd.eu  na adres e-mail: biuro@blgd.eu.

Zaproponowana zmiana przyczyni się do efektywniejszej realizacji założonych celów w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Konsultacje trwają do 23 grudnia 2022r.

Formularz uwag do pobrania

Zarząd

Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

Do góry