Jesteś tutaj:

Kategoria: Bez kategorii

Szanowni Państwo!

 

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można składać do dnia 08.02.2023 r.
w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@blgd.eu wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
  2. drogą korespondencyjną na adres Biuro BLGD, ul. Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
  3. bezpośrednio do Biura BLGD ul Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała  Podlaska w godzinach pracy biura.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna , Wisznice, Zalesie oraz Miasto Międzyrzec Podlaski i Miasto Terespol.

Załącznik do pobrania:

  1. Fiszka projektowa (wersja PDF).
  2. Fiszka projektowa (wersia WORD).

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 83/343 39 97

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR
do konsultacji społecznych w sprawie dokonania zmian w LSR, polegającej na zwiększeniu środków finansowych w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
o które możemy się ubiegać. W poprzedniej perspektywie finansowej został zrealizowany projekt współpracy Turystyka – Ekologia – Aktywność– Zarządzanie(TEAM), który cieszył się dużą aprobatą ze strony społeczności jak instytucji, na co dowodem są przyznane nagrody. Obecnie zrealizowaliśmy projekt ,,Wspólnie – Aktywnie – Lokalnie – Kulinarnie” WALK, co stanowi dopełnienie poprzedniej inicjatywy. Dodatkowe środki planujemy przeznaczyć na realizację nowego projektu współpracy pn. Innowacyjność społeczności wiejskich  ‘’INNETWORK”.

W związku z powyższym Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest przedstawić
do Samorządu Województwa propozycję aktualizacji Planu Działania LSR wraz z budżetem oraz dodatkowymi wskaźnikami do osiągnięcia. W ramach dodatkowych środków mogą być realizowane zarówno nowe wskaźniki jak również obecnie zapisane w LSR ze zwiększoną wartością. Nowe wskaźniki, bądź zwiększone wartości obecnych muszą wpisywać się w diagnozę obszaru, którą jeśli sytuacja tego wymaga można zaktualizować. Planowane do osiągniecia wskaźniki wraz z liczebnością są następujące:

  •  Liczba wydarzeń/ imprez – 1,
  • Liczba wydanych przewodników kulinarnych – 1,
  • Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych – 6,
  • Liczba usług zleconych w ramach koordynacji projektu współpracy – 1,
  • Liczba przekazanych do użytku mieszkańcom i turystom biblioteczek zewnętrznych – 5.

Obecnie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania rozpoczyna pracę nad zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z czym zaprasza do udziału w aktualizacji Strategii poprzez udział w konsultacjach społecznych wszystkie zainteresowane tematem osoby. Zwracamy się z prośbą do Państwa o potwierdzenie słuszności założonego działania lub wskazanie propozycji kierunku wykorzystania dodatkowych środków, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza uwag, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.blgd.eu  na adres e-mail: biuro@blgd.eu.

Zaproponowana zmiana przyczyni się do efektywniejszej realizacji założonych celów w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Konsultacje trwają do 23 grudnia 2022r.

Formularz uwag do pobrania

Zarząd

Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027ETAP DIAGNOSTYCZNY

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania (BLGD) obejmuje gminy: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna , Wisznice, Zalesie oraz Miasto Międzyrzec Podlaski i Miasto Terespol. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania BLGD.

Bialskopodlaska LGD przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

 

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 16.12.2022 r.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania opracowuje nową Strategię Rozwoju Lokalnego dla mieszkańców obszaru. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, którym nie jest obojętny rozwój naszego regionu do udziału w pracach nad naszym wspólnym dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD. W przypadku pytań/uwag prosimy o kontakt: tel. 83 343 39 97, e-mail: biuro@blgd.eu

Do góry