Wyniki naboru 2/2022

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 2/2022 – „Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowy, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR”

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.