Wyniki naboru 5/2022

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 5/2022 – „„Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.