Wyniki naboru 7/2022

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 7/2022 – „Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszarów LSR w tym grup defworyzowanych”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.