Jesteś tutaj:

Kategoria: Nabory wniosków

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba wydarzeń/imprez”

Więcej „Nabór 3/2022”

Beneficjent, który złożył wniosek o przyznanie pomocy ma prawo do jego wycofania. Wycofanie dokumentu sprawia, że podmiot ubiegający się o wsparcie znajdzie się w sytuacji sprzed jego złożenia. Wniosek o przyznanie pomocy skutecznie wycofany nie wywoła żadnych skutków prawnych, a podmiot, który go złożył, a następnie skutecznie wycofał wniosek o przyznanie pomocy , będzie traktowany jakby tego wniosku nie złożył. 

Prosimy o dostarczenie płyty CD z wnioskiem w w formacie .xls

Rozporządzenia:

1. Ujednolicone Rozporządzenie z dn. 19.08.2010r.

2. Pismo ARiMR

3. Pismo MRiRW

4. Zarządzenie

Wniosek:

1. Formularz wnisoku na Małe Projekty

2. Instrukcja wypełniania wniosku na Małe Projekty

Załączniki konieczne:

1. Kryteria zgodności z LSR

2. Kryteria oceny operacji

3. Załącznik M_29 ? oswiadczenie w zakresie kryteriów ocenianych w ramach LSR

4. Załącznik M_29_A ? oświadczenie w zakresie kryteriów ocenianych w ramach LSR ? zrealizowane projekty

5. Załącznik M_29_B ? oświadczenie potwierdzające udział Wnioskodawcy w zrealizowanych projektach innych podmiotów

6. Załącznik M_29_C ? oświadczenie potwierdzajace udział Wnioskodawcy w organizacji o charakterze społecznym

7. Załącznik M_30 ? opis planowanej operacji

8. Załącznik M_30_A ? oświadczenie partnera o udziale w projekcie

9. Załącznik M_31 ? oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

10. Załącznik M_32 ? zobowiązanie w sprawie promocji LSR BLGD oraz współpracy w realizacji i ewaluacji LSR

 

Do góry