Relacja ze spotkania okolicznościowego mieszkańców.

W dniu 28.12.2016 roku o godzinie 18.00 w Dworku ,,Jolanta” w Czosnówce odbyło się spotkanie okolicznościowe z mieszkańcami obszaru działania Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania.

Wzięło w nim udział szerokie grono mieszkańców terenu objętego LSR. Podczas spotkania Prezes Zarządu Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania Mariusz Kostka poinformował zebranych o zakończeniu pierwszego naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej oraz współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na terenie LSR . Padło wiele pytań dotyczących planowanych do podjęcia działań w najbliższym czasie. W trakcie rozmów szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się działania polegające na podejmowaniu, a także rozwijaniu działalności gospodarczej. Mieszkańcy mieli okazję do zgłaszania swoich uwag, sugestii odnośnie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. Wyrazili oni chęć współpracy z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania w zakresie realizacji działań określonych w LSR, planowanych do realizacji w nadchodzącym roku.