Projekt „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego” realizowany jest przez Projekt Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”.

ogloszenie_moj_biznes.jpg

Projekt „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego” realizowany jest przez Projekt Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”.
Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.07.2018 r
Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające m.in. łącznie poniższe kryteria:

 • odbiorczyniami wsparcia mogą być kobiety z wyłączeniem kobiet, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • zamieszkują na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego oraz miasta Biała Podlaska,
 • w dniu przystąpienia do projektu maja ukończone 30 lat,
 • kobiety, które posiadają jeden z wymienionych statusów na rynku pracy:
 1. osoba bezrobotna
 2. osoba nieaktywna zawodowo,
 3. korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Priorytetowo będą kobiety (dodatkowe punkty na etapie oceny formularzy rekrutacyjnych):

 1. Zamieszkujące tereny wiejskie,
 2. z niepełnosprawnościami,
 3. zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne,
 4. Osoby zamierzające utworzyć dodatkowe miejsca pracy w sektorach białej i/lub zielonej gospodarki – sektor białej gospodarki oznacza to, że uczestniczka projektu zamierza prowadzić działalność gospodarczą w sektorach związanych z leśnictwem, ochroną zdrowia, farmaceutycznych, usługami medyczno-opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych. Sektor zielonej gospodarki oznacza to, że uczestniczka projektu zamierza prowadzić działalność gospodarczą w sektorach związanych z transportem zbiorowym , odnawialnymi źródłami energii, budownictwem i gospodarką odpadami. W obu przypadkach osoby zamierzają zatrudnić na umowę o pracę co najmniej jednego pracownika, który wykonywać będzie czynności związane z tą branżą.

W ramach projektu Uczestniczkom Projektu oferujemy bezpłatnie:
Wsparcie szkoleniowo-doradcze:
Doradztwo obejmujące 8 godz. indywidualnych spotkań z doradcami w tematyce dostosowanej do potrzeb Uczestniczki Projektu – zgodnie z przeprowadzoną analizą i diagnozą potrzeb doradczych.
Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości obejmujące zagadnienia związane z zakładaniem firmy, jej prowadzaniem, podatkami, zatrudnianiem personelu, ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, marketingiem, przygotowaniem biznesplanu. Zajęcie dostosowane będą do poziomu posiadanej wiedzy przez Uczestniczki Projektu dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej – poziom podstawowy.
W ramach szkolenia ciepły posiłek w trakcie szkolenia, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi po zakończeniu kursów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziane zostały w postaci:
Jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej – dla 40 uczestniczek w wysokości do 22 932,00 zł.
W celu zapewnienia większej trwałości udzielonego wsparcia Uczestniczka projektu zobowiązana jest do zapewnia środków własnych w wysokości co najmniej 2 procent wartości przyznanej dotacji (max. 459 zł).
Wsparcie pomostowe:
Podstawowe wsparcie pomostowe – w wysokości 1 850,00 zł/m-c dla 40 osób (wypłacane przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności.
Przedłużone wsparcie pomostowe – 1 850,00 zł/m-c dla 10 osób (wypłacane przez 6 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności.
Szkolenia obejmujące m.in.:

 1. Jakość obsługi klienta
 2. Przepływy pieniężne czyli jak zaplanować i utrzymywać płynność finansową firmy
 3. Kobiety w przedsiębiorczości i zarządzaniu
 4. Negocjacje w biznesie
 5. Programy pomocowe dla firm

Każda z uczestniczek będzie mogła skorzystać z dwóch 16 godz. szkoleń tematycznych.
Doradztwo biznesowe – 4 godz. z tematyki dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczestniczki.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurach Projektu oraz na stronach internetowych:
ProjektHub sp. z o.o. /Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda 19/24 (przy LIDL), 21-500 Biała Podlaska
tel. 724 600 303, 725 520 202
www.projekthub.pl
www.bsrr.pl
e-mail:info@bsrr.home.pl
Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”
ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew
tel. 83 354 37 34
www.lgdparczew.pl
email: biuro@lgdparczew.pl