Podsumowanie konsultacji społecznych…

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zakończyła prowadzanie konsultacji społecznych w ramach procedury aktualizacji LSR, lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz procedury ustalania i zmiany kryteriów lokalnych. Do biura BLGD wpłynęło 9 formularzy zgłaszających uwagi do propozycji zmian w dokumentach. Wszystkie uwagi odnosiły się do lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania wyjaśnia kwestię przyznawanych punktów przy ocenie wniosków:

Część uwag skupiała się na tym, aby w ramach oceny wniosków zwiększyć liczbę punktów za status wnioskodawcy a także doświadczenie. Bialskopodlaska LGD zgadza się z Państwa sugestiami, iż osoby zakwalifikowane do grup defaworyzowanych w LSR powinny być faworyzowane. Dlatego też w lokalnych kryteriach wyboru operacji osoby zakwalifikowane do grup defaworyzowanych są wspierane poprzez przyznanie punktów w tym zakresie. Również dotyczy to kryterium odnoszącego się do doświadczenia a także kwalifikacji zawodowych. Zaznaczamy,iż we wszystkich kryteriach została obniżona punktacja. Przed zmianami maksymalna liczba punktów do zdobycia przy podejmowaniu działalności gospodarczej wynosiła 27, po zmianach liczba ta wynosi 14. Taki system oceny przyszłych wniosków wydaje się być prostszy a także bardziej przejrzysty.

Przyznawanie punktów za ,,samozatrudnienie” zgodnie z sugestią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego jest toniezasadne, ponieważsamozatrudnienie wg. rozporządzenia jest warunkiem otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej. W tym przypadku tak naprawdę wszyscy otrzymają punkt, który nie przyczyni się do wyłonienia przyszłych beneficjentów.

Aby wesprzeć osoby bezrobotne, które nie kwalifikują się do żadnej z grup defaworyzowanych będą również przyznawane dodatkowe punkty. Natomiast grupy defaworyzowane były wyłonione na podstawie konsultacji społecznych przy opracowywaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W obecnej chwili nie ma możliwości zmiany kryteriów odnośnie tych grup ponieważ stanowią one bardzo ważną płaszczyznę LSR wobec której planowano działania mające na celu wspieranie tych osób.

Wątpliwość budziła także kwestia przyznawania dodatkowych punktów na działalności turystyczne. Kryterium to zostało opracowane na podstawie analizy SWOT określonej w LSR. Dzięki temu kryterium będą wspierane mocne strony obszaru objętego działaniem BLGD.
W trakcie trwania konsultacji społecznych w ramach opracowania strategii mieszkańcy podkreślali walory turystyczne oraz środowiskowe obszaru. Dlatego też warto wspierać rozwój obszaru pod tym aspektem. Bialskopodlaska LGD uwzględniając uwagi mieszkańców będzie dodatkowo punktowała te działalności turystyczne, które będą również spełniały kryterium innowacyjności.

 

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie a także czynny udział w konsultacjach.