Wyniki naboru 5/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 5/2018 – „Imprezy aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.