Wyniki naboru 4/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 4/2018 – „Podmioty działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.