Wyniki naboru 16/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 16/2018 – Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.