Wyniki naboru 17/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 17/2018 – Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.