Wyniki naboru 29/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 29/2018 – „Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny
i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu
w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.