Wyniki naboru 30/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 30/2018 – „Liczba nowych oraz istniejących produktów promujących obszar LSR”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny
i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu
w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.