Konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR do konsultacji społecznych w sprawie dokonania zmiany w LSR polegającej na przesunięciu środków finansowych pozostałych po przeprowadzonych naborach w ramach następujących celów:

Cel ogólny II: Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru objętego LSR.

Cel ogólny III: Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój aktywności społecznej mieszkańców obszaru objętego LSR w tym grup defaworyzowanych

Cel ogólny IV: Poprawa stanu przestrzeni publicznej obszaru objętego LSR

Na rzecz dwóch przedsięwzięć, po jednym z celu ogólnego II – 2.2.1 Działania promujące obszar LSR i III – 3.1.1 Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych.

W związku z małym zainteresowaniem poszczególnych naborów proponujemy przełożenie pozostałych środków 862.341,00 zł na imprezy promujące ( 752 341, 70 zł ) oraz warsztaty dla mieszkańców (110 000,00 zł), które cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej.

Zaproponowana zmiana przyczyni się do efektywniejszej realizacji założonych celów w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularze uwag można przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu, poczta tradycyjną lub osobiście w biurze Bialskopodlaskiej LGD:

Ul. Sapieżyńska 2/15; 21-500 Biała Podlaska. Konsultacje trwają do 10 czerwca 2019 r.