Konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR do konsultacji społecznych w sprawie dokonania zmiany w LSR polegającej na przesunięciu środków finansowych pozostałych po przeprowadzonych naborach w ramach następujących celów:

Cel ogólny II: Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru objętego LSR.

Cel ogólny III: Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój aktywności społecznej mieszkańców obszaru objętego LSR w tym grup defaworyzowanych

Cel ogólny IV: Poprawa stanu przestrzeni publicznej obszaru objętego LSR

Na rzecz dwóch przedsięwzięć, po jednym z celu ogólnego II – 2.2.1 Działania promujące obszar LSR i III – 3.1.1 Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych.

W związku z małym zainteresowaniem poszczególnych naborów proponujemy przełożenie pozostałych środków 862.341,00 zł na imprezy promujące (110 000 zł) oraz warsztaty dla mieszkańców (752 341, 70zł), które cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej.

Zaproponowana zmiana przyczyni się do efektywniejszej realizacji założonych celów w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularze uwag można przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu, poczta tradycyjną lub osobiście w biurze Bialskopodlaskiej LGD:

Ul. Sapieżyńska 2/15; 21-500 Biała Podlaska. Konsultacje trwają do 10 czerwca 2019 r.