Wyniki naboru 1/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 1/2019 – „Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowania przez BLGD, Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.