Konsultacje społeczne

W związku z możliwością przeprowadzenia w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność zmian, które pozwolą wykorzystać przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania sumę środków wynikających z różnicy kursowej pochodzącej z przeliczenia dostępnych środków po kursie bieżącym (z waluty  PLN na EUR), BLGD zaprasza wszystkich mieszkańców z obszaru działania do udziału w konsultacjach społecznych.

W związku z wahaniem się kursu walutowego, suma dostępnych środków pochodząca
ze wszystkich przedsięwzięć dla poddziałania 19.2 wyniesie około  200 000 EURO.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania proponuje, aby ulokować dostępne środki w ramach dwóch celów:

Cel ogólny II: Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru objętego LSR – na rzecz przedsięwzięcia: Działania promujące obszar LSR – Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR (docelowy wskaźnik – 5)

Cel ogólny IV: Poprawa stanu przestrzeni publicznej obszaru objętego LSR , na rzecz przedsięwzięcia: Wybudowanie/przebudowanie/zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR – Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (docelowy wskaźnik – 10)

Mając na uwadze obecną sytuację związaną z pandemią, oraz dobro mieszkańców obszaru działania BLGD, proponujemy przeznaczyć dostępne środki na działania, które od zawsze cieszą się ogromną popularnością oraz w większym stopniu zaspokoją potrzeby społeczności lokalnej, co w konsekwencji przyczyni się do efektywnej realizacji założonych celów w  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Z uwagi na fakt, iż w ramach naborów: Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego Wnioskodawcy zadeklarowali realizację wskaźnika polegającą na zorganizowaniu imprez, BLGD dokonuje zmiany nazwy wskaźnika rezultatu dla celu szczegółowego z:

Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia podmiotów działających w sferze kultury

na

Liczba osób które wezmą udział w imprezach w ramach wsparcia podmiotów działających w sferze kultury

W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania rezygnuje z wizyty studyjnej w ramach realizacji Projektu Współpracy.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularze uwag można przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu, bądź dostarczyć osobiście do Biura BLGD: ul. Sapieżyńska 2/15; 21-500 Biała Podlaska.

Konsultacje trwają do 18 września 2020 r.