Konsultacje społeczne

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR
do konsultacji społecznych w sprawie dokonania zmian w LSR, polegającej na zwiększeniu środków finansowych w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
o które możemy się ubiegać. W poprzedniej perspektywie finansowej został zrealizowany projekt współpracy Turystyka – Ekologia – Aktywność– Zarządzanie(TEAM), który cieszył się dużą aprobatą ze strony społeczności jak instytucji, na co dowodem są przyznane nagrody. Obecnie zrealizowaliśmy projekt ,,Wspólnie – Aktywnie – Lokalnie – Kulinarnie” WALK, co stanowi dopełnienie poprzedniej inicjatywy. Dodatkowe środki planujemy przeznaczyć na realizację nowego projektu współpracy pn. Innowacyjność społeczności wiejskich  ‘’INNETWORK”.

W związku z powyższym Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest przedstawić
do Samorządu Województwa propozycję aktualizacji Planu Działania LSR wraz z budżetem oraz dodatkowymi wskaźnikami do osiągnięcia. W ramach dodatkowych środków mogą być realizowane zarówno nowe wskaźniki jak również obecnie zapisane w LSR ze zwiększoną wartością. Nowe wskaźniki, bądź zwiększone wartości obecnych muszą wpisywać się w diagnozę obszaru, którą jeśli sytuacja tego wymaga można zaktualizować. Planowane do osiągniecia wskaźniki wraz z liczebnością są następujące:

  •  Liczba wydarzeń/ imprez – 1,
  • Liczba wydanych przewodników kulinarnych – 1,
  • Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych – 6,
  • Liczba usług zleconych w ramach koordynacji projektu współpracy – 1,
  • Liczba przekazanych do użytku mieszkańcom i turystom biblioteczek zewnętrznych – 5.

Obecnie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania rozpoczyna pracę nad zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z czym zaprasza do udziału w aktualizacji Strategii poprzez udział w konsultacjach społecznych wszystkie zainteresowane tematem osoby. Zwracamy się z prośbą do Państwa o potwierdzenie słuszności założonego działania lub wskazanie propozycji kierunku wykorzystania dodatkowych środków, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza uwag, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.blgd.eu  na adres e-mail: biuro@blgd.eu.

Zaproponowana zmiana przyczyni się do efektywniejszej realizacji założonych celów w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Konsultacje trwają do 23 grudnia 2022r.

Formularz uwag do pobrania

Zarząd

Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania