Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR – operacje własne

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR – operacje własne

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonania zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020, polegające
na przesunięciu środków (600 000,00 zł) pozostałych po przeprowadzonych naborach w ramach następujących celów:

  • Cel ogólny II: Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru objętego LSR.
  • Cel ogólny III: Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój aktywności społecznej mieszkańców obszaru objętego LSR w tym grup defaworyzowanych.
  • Cel ogólny IV: Poprawa stanu przestrzeni publicznej obszaru objętego LSR

Na rzecz nowego wskaźnika – Wzmocnienie potencjału lokalnego mieszkańców”, w którym będą realizowane dwie operacje własne, w celu III – Przedsięwzięcie 3.1.1Wsparcie doradcze i szkoleniowe.

Przedmiotowe zmiany dotyczą również zmniejszenia wartości trzech wskaźników:

  • „Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa” (Cel I) z 59 na 57;
  • „Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR.” (Cel II) z 38 na 37;
  • „Liczba Wydarzeń/Imprez” (Cel II) z 41 na 38.

W zamyśle operacji własnych jest podniesienie wiedzy mieszkańców z zakresu turystyki oraz ukazanie im potencjału jaki posiadają, co niewątpliwie przełoży się na jeszcze lepsze wykorzystanie posiadanych możliwości,
a tym samym pozwoli otrzymywać większe zyski. Powyższe działanie planujemy zrealizować
za pomocą wyjazdów studyjnych dla chętnych mieszkańców naszego obszaru.

Zaproponowane zmiany przyczynią się do efektywniejszej realizacji założeń celów w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz większym stopniu zaspokoi potrzeby społeczności lokalnej. Jak również pozwoli w większym stopniu wykorzystać budżet realizacji LSR.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularz uwag można przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu, poczta tradycyjną lub osobiście w biurze Bialskopodlaskiej LGD: ul. Sapieżyńska 2/15; 21-500 Biała Podlaska.

Konsultacje trwają do 24 listopada 2023r.

Do pobrania: Formularz uwag