Informacja Nr 1/OW/2024 o zamiarze realizacji operacji własnej przez Bialskopodlaską Lokalna Grupę Działania

Informacja Nr 1/OW/2024 o zamiarze realizacji operacji własnej przez Bialskopodlaską Lokalna Grupę Działania

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wyjazdów studyjnych realizowanych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie www.blgd.eu, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji w/w operacji, BLGD w terminie
3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 1. ZAKRES TEMATYCZNY:

Wizyty studyjne mieszczą się w zakresach wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych- § 2 ust. 1 pkt 1 i 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664, z późn. zm.).

Wytyczne dotyczące wyjazdów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

 • Wysokość dostępnych środków na realizację operacji:

Limit dostępnych środków – 300 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. 2019 poz. 664, z późn. zm).

Wysokość wsparcia w operacjach własnych:

Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia wymienionego w pkt 5. pomoc na operację własną jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, lecz nie wyższej niż:

•     Nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

•     70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r.- Prawo przedsiębiorców.

•     Do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 • Kryteria wyboru operacji:
 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami lokalnymi jest uzyskanie minimum 25% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 5 punktów,
 • Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów LSR BLGD – operacje własne   stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
 • Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w biurze Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania mieszczącego się przy ul. Sapieżyńskiej 2/15
w Białej Podlaskiej na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Termin składania formularza zgłoszeniowego: 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. 04.04.2024 r.

Zgłoszenie można przesłać pocztą tradycyjną lub osobiście dostarczyć w terminie określonym powyżej.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura BLGD. Zgłoszenia, które wpłyną
do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:
 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadający zakresowi operacji własnej LGD.
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
  • Osób fizycznych:

Kopia dokumentu tożsamości lub każdego innego dokumentu ze zdjęciem, uznawanego za dokument tożsamości, który zawiera dane osobowe oraz informację
o obywatelstwie potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania
w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku
o przyznanie pomocy.

 • Osób prawnych:
  • Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
  • Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawiona przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
  • Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:

Kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR.

 • Spółek cywilnych:

Kopie umów spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. a-c dotyczących wszystkich wspólników.

 • Planowane do osiągnięcia w ramach operacji własnej cele i wskaźniki:
  • Cel ogólny III – Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój aktywności społecznej mieszkańców obszaru objętego LSR w tym grup de faworyzowanych
  • Cel szczegółowy 3.1 Wzrost wiedzy i kompetencji mieszkańców obszaru LSR.
  • Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie doradcze i szkoleniowe.
  • Wskaźnik produktu: „Liczba zrealizowanych operacji własnych w ramach wzmocnienia potencjału lokalnego mieszkańców” – 1 operacja
  • Wskaźnik rezultatu: „Liczba osób uczestnicząca w wyjazdach studyjnych w ramach operacji własnych” – 45 osób
 • Czas realizacji operacji: kwiecień-czerwiec 2024 r.
 • Miejsce udostępnienia dokumentów:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania w perspektywie finansowej 2014-2020, Procedura w zakresie realizacji operacji własnych przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania, Kryteria wyboru operacji własnych oraz Regulamin Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania znajduję się na stronie internetowej www.blgd.eu w zakładce Dokumenty BLGD, natomiast wzory wniosków o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia znajduje się na stronie www.blgd.eu w zakładce Nabór Wniosków – Ogłoszenia.

Dokumenty do pobrania: