INFORMACJA O NIE ZGŁOSZENIU ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ BLGD NR 2/OW/2024

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania  informuje, iż w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.blgd.eu  w dniu 05.03.2024 r. informacji o planowanej operacji własnej nr 2/OW/2024  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia o4.04.2024 r. żaden podmiot uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Jednocześnie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o rezygnacji
z realizacji w/w operacji.