Aktualności

INFORMACJA O ZGŁOSZENIACH, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA INFORMACJĘ NR 1/OW/2024 O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

W związku z zamieszczeniem w dniu 05.03.2024 roku na stronie internetowej Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania informacji o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wyjazdów studyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 04.04.2024 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z tym Bialskopodlaska LGD przedłoży wniosek dotyczący realizacji operacji własnej, który zostanie poddany ocenie Rady LGD.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 poz. 1167 ze zm.), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.blgd.eu, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR do konsultacji społecznych w sprawie dokonania zmian w LSR polegających na przesunięciu środków  finansowych pozostałych po przeprowadzonych naborach w ramach celów:

Cel ogólny I: Ograniczenie ubóstwa i wzrost gospodarczy poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa stanu środowiska na obszarze objętym LSR;

Cel ogólny II: Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego i naturalnego obszaru objętego LSR.

Łączna kwota wolnych środków wynosi 102 054,05 EUR co przy kursie 4.00 PLN/EUR stanowi odpowiednio: 408 216,20 PLN.

Zarząd Bialskopodlaskiej Lokalne Grupy Działania proponuje przeznaczyć wolne środki na dwa wskaźniki:

 • Liczba wydarzeń/imprez” – 43 737,45 EUR (Cel ogólny II – 2.2.1 Działania promujące obszar LSR);
 • Liczba szkoleń” – 58 316,60 EUR (Cel ogólny III – 3.1.1 Wsparcie doradcze i szkoleniowe)

Mając na uwadze dobro mieszkańców obszaru działania BLGD, proponujemy przeznaczyć dostępne środki na działania, które od zawsze cieszą się ogromną popularnością oraz w większym stopniu zaspokoją potrzeby społeczności lokalnej, co w konsekwencji przyczyni się do efektywnej realizacji założonych celów w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  Duże znaczenie w podjęciu decyzji o przeznaczeniu środków miał termin rozliczenia operacji, który upływa w czerwcu 2024r.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularze uwag można przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu, bądź dostarczyć osobiście do Biura Bialskopodlaskiej LGD: ul. Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała Podlaska.

Konsultacje trwają do 18 marca 2024 r.

Informacja Nr 2/OW/2024 o zamiarze realizacji operacji własnej przez Bialskopodlaską Lokalna Grupę Działania

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zamiarze realizację operacji własnej dotyczącej wyjazdów studyjnych realizowanych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Bialskopodlaska Lokalna Grupę Działania pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie www.blgd.eu, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, BLGD w terminie
3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 1.  ZAKRES TEMATYCZNY:

Wizyty studyjne mieszczą się w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664, z późn. zm.).

Wytyczne dotyczące wyjazdów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

 • Wysokość dostępnych środków na realizację operacji:

Limit dostępnych środków – 300 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. 2019 poz. 664, z późn. zm).

Wysokość wsparcia w operacjach własnych:

Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia wymienionego w pkt 5. pomoc na operację własną jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, lecz nie wyższej niż:

•     Nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

•     70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r.- Prawo przedsiębiorców.

•     Do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 • Kryteria wyboru operacji:
 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami lokalnymi jest uzyskanie minimum 25% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 5 punktów,
 • Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów LSR BLGD – operacje własne   stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
 • Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w biurze Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania mieszczącego się przy ul. Sapieżyńskiej 2/15
w Białej Podlaskiej na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Termin składania formularza zgłoszeniowego: 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. 04.04.2024 r.

Zgłoszenie można przeszłaś pocztą tradycyjną lub osobiście dostarczyć w terminie określonym powyżej.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura BLGD. Zgłoszenia, które wpłyną
do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:
 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadający zakresowi operacji własnej LGD.
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
  • Osób fizycznych:

Kopia dokumentu tożsamości lub każdego innego dokumentu ze zdjęciem, uznawanego za dokument tożsamości, który zawiera dane osobowe oraz informację
o obywatelstwie potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania
w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku
o przyznanie pomocy.

 • Osób prawnych:
  • Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
  • Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawiona przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
  • Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:

Kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR.

 • Spółek cywilnych:

Kopie umów spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. a-c dotyczących wszystkich wspólników.

 • Planowane do osiągnięcia w ramach operacji własnej cele i wskaźniki:
  • Cel ogólny III – Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój aktywności społecznej mieszkańców obszaru objętego LSR w tym grup de faworyzowanych
  • Cel szczegółowy 3.1 Wzrost wiedzy i kompetencji mieszkańców obszaru LSR.
  • Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie doradcze i szkoleniowe.
  • Wskaźnik produktu: „Liczba zrealizowanych operacji własnych w ramach wzmocnienia potencjału lokalnego mieszkańców” – 1 operacja
  • Wskaźnik rezultatu: „Liczba osób uczestnicząca w wyjazdach studyjnych w ramach operacji własnych” – 45 osób
 • Czas realizacji operacji: kwiecień- czerwiec 2024 r.
 • Miejsce udostępnienia dokumentów:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania w perspektywie finansowej 2014-2020, Procedura w zakresie realizacji operacji własnych przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania, Kryteria wyboru operacji własnych oraz Regulamin Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania znajduję się na stronie internetowej www.blgd.eu w zakładce Dokumenty BLGD, natomiast wzory wniosków o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia znajduje się na stronie www.blgd.eu w zakładce Nabór Wniosków – Ogłoszenia.

Dokumenty do pobrania:

Informacja Nr 1/OW/2024 o zamiarze realizacji operacji własnej przez Bialskopodlaską Lokalna Grupę Działania

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wyjazdów studyjnych realizowanych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie www.blgd.eu, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji w/w operacji, BLGD w terminie
3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 1. ZAKRES TEMATYCZNY:

Wizyty studyjne mieszczą się w zakresach wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych- § 2 ust. 1 pkt 1 i 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664, z późn. zm.).

Wytyczne dotyczące wyjazdów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

 • Wysokość dostępnych środków na realizację operacji:

Limit dostępnych środków – 300 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. 2019 poz. 664, z późn. zm).

Wysokość wsparcia w operacjach własnych:

Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia wymienionego w pkt 5. pomoc na operację własną jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, lecz nie wyższej niż:

•     Nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

•     70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r.- Prawo przedsiębiorców.

•     Do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 • Kryteria wyboru operacji:
 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami lokalnymi jest uzyskanie minimum 25% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 5 punktów,
 • Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów LSR BLGD – operacje własne   stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
 • Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w biurze Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania mieszczącego się przy ul. Sapieżyńskiej 2/15
w Białej Podlaskiej na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Termin składania formularza zgłoszeniowego: 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. 04.04.2024 r.

Zgłoszenie można przesłać pocztą tradycyjną lub osobiście dostarczyć w terminie określonym powyżej.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura BLGD. Zgłoszenia, które wpłyną
do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:
 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadający zakresowi operacji własnej LGD.
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
  • Osób fizycznych:

Kopia dokumentu tożsamości lub każdego innego dokumentu ze zdjęciem, uznawanego za dokument tożsamości, który zawiera dane osobowe oraz informację
o obywatelstwie potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania
w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku
o przyznanie pomocy.

 • Osób prawnych:
  • Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
  • Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawiona przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
  • Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:

Kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR.

 • Spółek cywilnych:

Kopie umów spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. a-c dotyczących wszystkich wspólników.

 • Planowane do osiągnięcia w ramach operacji własnej cele i wskaźniki:
  • Cel ogólny III – Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój aktywności społecznej mieszkańców obszaru objętego LSR w tym grup de faworyzowanych
  • Cel szczegółowy 3.1 Wzrost wiedzy i kompetencji mieszkańców obszaru LSR.
  • Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie doradcze i szkoleniowe.
  • Wskaźnik produktu: „Liczba zrealizowanych operacji własnych w ramach wzmocnienia potencjału lokalnego mieszkańców” – 1 operacja
  • Wskaźnik rezultatu: „Liczba osób uczestnicząca w wyjazdach studyjnych w ramach operacji własnych” – 45 osób
 • Czas realizacji operacji: kwiecień-czerwiec 2024 r.
 • Miejsce udostępnienia dokumentów:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania w perspektywie finansowej 2014-2020, Procedura w zakresie realizacji operacji własnych przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania, Kryteria wyboru operacji własnych oraz Regulamin Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania znajduję się na stronie internetowej www.blgd.eu w zakładce Dokumenty BLGD, natomiast wzory wniosków o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia znajduje się na stronie www.blgd.eu w zakładce Nabór Wniosków – Ogłoszenia.

Dokumenty do pobrania:

W dniach 26 – 28 lutego 2024 r. Biuro Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania będzie nieczynne z powodu uczestnictwa pracowników w wyjeździe studyjnym.  W sprawach pilnych możliwy kontakt telefoniczny pod nr 83 343 39 97 lub pod adresem e-mail: m.kostka@blgd.eu

Za utrudnienia przepraszamy.

Do góry