Spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania LSR

1.JPG

Dnia 13 listopada 2015 r. w Biurze BLGD odbyło się spotkanie zespołu roboczego powołanego do prac nad tworzeniem nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w skład którego wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego a także mieszkańcy. Głównym celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych prac nad nowotworzonym dokumentem, a także omówienie oraz analiza celów i wskaźników, które zostaną zrealizowane w ramach LSR. Cele zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych we wszystkich gminach członkowskich Bialskopodlaskiej LGD.

2.JPG