„Utworzenie Przedszkola samorządowego dla Gminy Tuczna”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w ramach EFS Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej zrealizowała projekt, którego rezultatem było utworzenie punku przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

  • Termin realizacji: 01.07.2011 r. – 30.06.2014 r.
  • Całkowity koszt operacji: 1 076 200,00 zł

P1000043.JPG