Wyniki naboru 1/2016

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania,

informuje o wynikach naboru 1/2016 w zakresie tematycznym:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej:
  1. Rozwijanie działalności gospodarczej.
  1. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR – w tym zakresie nie wypłynęły wnioski.

 Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.