Wyniki naboru 3/2017

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 3/2017 – ,,Zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach naboru wniosków 3/2017 w zakresie tematycznym:,,Zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii”

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminu Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.