Wyniki naboru 3/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 3/2018 – „Szkolenia/ warsztaty dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.