Wyniki naboru 21/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 21/2018 – Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.