Wyniki naboru 22/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 22/2018 – Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyposażanych obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.