Nabór nr 23/2018

Ogłoszenie w PDF

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 1. Dokumenty aplikacyjne:
 1. Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017 – wskaźniki
 2. Karty oceny operacji:
 1. Rozporządzenie:

 1. Dodatkowe informacje:

  • Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie musza mieć ze sobą oryginał dokumentów.
  • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek).
  • Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).
  • W przypadku równej ilości punktów, a co za tym idzie tej samej pozycji na liście, Rada posłuży się kryteriami rozstrzygającymi według wskazanej kolejności:
   a) operacja skierowana jest do jak największej liczby grup defaworyzowanych określonych w LSR – dot. pozostałych działań konkursowych,
   b) datą i godziną złożenia wniosku przy czym wyżej klasyfikowany będzie wniosek złożony wcześniej – wszystkie działania,
  • W Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 będzie świadczone indywidulane doradztwo*

  Kontakt: tel. 83/343-39-97, e – mail: biuro@blgd.eu

  *Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, załączniki BLGD)

   

  • W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy
   o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania.